گزيده‌هايی از ترجمه‌

 

مـفـهـوم "مـلّـت"

H T M L

 

پروژة استعماری ملت و دولت ملی

H T M L

 

صيانت از اقليتها و مفهوم ملت

H T M L

 

اکثريت در مقابل اقليت

H T M L

 

حق تعيين سرنوشت خلقها يا صيانت از اقليتها، دمکراسي و جذب آنها؟

H T M L

 

رابطه‌ی حق تعيين سرنوشت

با صيانت از اقليتها

H T M L

 

منشور شوراي اروپا

براي حمايت از اقليت‌هاي ملي

H T M L

 

مـنـشـور  زبـانـهـا

H T M L

 

منشور اقليت‌های ملی و بومی در اروپا

H T M L

 

پيش‌نويس طرح  قـانـون زبـانـهـا

در سـويـس

H T M L

 

علل، اشکال و پيامدهای تبعيض

H T M L

 

دمکراسی و آزادی در کشورهای چند قومی

H T M L

 

اَشكال دمكراسي

H T M L

 

دمكراسي اكثريت‌گرا

در برابر دمكراسي تفاهم‌گرا

H T M L

 

دمكراسي در تمام سطوح

H T M L

 

تـمـركـززدايـي  در  اروپـا

H T M L

 

فدراليسم چيست؟

H T M L

 

همگرايي و همکاری در نظام فدرال

H T M L

 

تنوع در فدراليسم

H T M L

 

فدراليسم و حقانيت دمكراتيك

H T M L

 

فدراليسم نوين؛

پاسخ شايسته‌ به‌ تنوع ملی و فرهنگی

H T M L

 

مشـاركـت ايالتها در رهـبـري فـدرال

H T M L

 

فدراليسم در آلمان

H T M L

 

مدخلي بر بحث فدراليسم در آلمان

H T M L

 

فدراليسمِ آلمان در آستانه‌ي تحول

H T M L

 

نقش استانهاي كانادا

در سياست خارجي اين كشور

H T M L

 

سويس و حقوق مليتها (1)

H T M L

 

سويس و حقوق مليتها (2)

H T M L
 

فدراليسم در اتيوپی ـ ادعا يا واقعيت؟

H T M L